Đếm và giới hạn số từ được nhập trong input, textarea (Counting words, words limit…)

Dưới đây là ví dụ đơn giản về đếm và giới hạn số từ được nhập trong input, textarea.

<body>
 <textarea id="textarea" cols="30" rows="10"></textarea>
 <span></span>
 <script>
  const WORD_LIMIT = 3
  const elTextarea = document.querySelector('textarea')
  const elSpan = document.querySelector('span')
  elSpan.innerHTML = `0/${WORD_LIMIT}`

  elTextarea.addEventListener('keyup', el => {
   let val = el.target.value || ''
   if (!val) return elSpan.innerHTML = `0/${WORD_LIMIT}`

   const words = val.trim().split(' ')
   if (words.length >= WORD_LIMIT) {
    el.target.value = words.slice(0, WORD_LIMIT).join(' ')
    elSpan.innerHTML = `${WORD_LIMIT}/${WORD_LIMIT}`
    return
   }
   elSpan.innerHTML = `${words.length}/${WORD_LIMIT}`
  })
 </script>
</body>

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *