Fix Lỗi gắn src youtube vào iframe

lỗi gắn link youtube vào thẻ iframe
lỗi gắn link youtube vào thẻ iframe

Nguyên Nhân

Có một số link youtube khi bạn gắn vào thẻ iframe thì nó hiển thị youtube từ chối kết nối.

Nguyên nhân là do đường link mà bạn gắn vào src của thẻ iframe không đúng định dạng embed.

Khắc phục

Cách 1: Bạn bấm chuột phải vào video và chọn sao chép mã nhúng sau đó gắn vào src trong iframe.

Cách 2: Sử dụng hàm sau để chuyển đổi link youtube cho đúng định dạng embed

function getSrcYoutube(url) {
    const regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|&v=)([^#&?]*).*/
    const match = url.match(regExp)
    const ID = (match && match[2].length === 11) ? match[2] : null
    return 'https://www.youtube.com/embed/' + ID
  }
getSrcYoutube('https://www.youtube.com/watch?v=bqDP6F7qw3E&ab_channel=KhucBlog') // https://www.youtube.com/embed/bqDP6F7qw3E

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *