Cơ chế hoạt động của Synchronous và Asynchronous trong Javascript