Câu chuyện hướng nội và hướng ngoại, hướng nào phù hợp với dân IT