Tại sao không nên dùng var để khai báo trong Javascript