Xử lý array trong Javascript thật dễ dàng với các methods này