Đếm và giới hạn số từ được nhập trong input, textarea (Counting words, words limit…)